hjerte Nettlegevakt Døgnåpent

Bruk av antibiotika

Antibiotika bør kun brukes når det er nødvendig.

Per dags dato er det en tilstand som behandles via Nettlegevakt hvor det brukes antibiotika. Det er ukomplisert urinveisinfeksjon.

Hvordan stilles diagnosen

Diagnosen ukomplisert urinveisinfeksjon er en tilstand som kan diagnostiseres kun ved hjelp av symptomer. Urinprøve er ikke nødvendig. Dette er i henhold til offentlige retningslinjer og forskning som er gjort på vanlig legevakt i Norge.

Konsultasjonsskjemaet vi bruker for ukomplisert cystitt er basert på retningslinjene og tilgjengelig forskning. Man går her igjennom de samme spørsmålene som (bør gjøres) på en vanlig legekonsultasjon.

Riktig pasientgruppe?

Et spørsmål er om pasientene som bruker Nettlegevakt for ukomplisert urinveisinfeksjon skiller seg fra pasientene i forskningen som er gjort som danner grunnlag for retningslinjer og i forskningsprosjektet linket til over.

For å finne ut av det har vi i Nettlegevakt ringt opp mange hundre pasienter for et intervju som et internt kvalitetsprosjekt for å anslå relabiliteten av oppgitte symptomer.

Konklusjonen fra dette er at symptomene oppgitt passer veldig godt med det som blir oppgitt gjennom et telefonintervju. Vi har også sammenliknet alder, symptomscore, effekt av behandling, residiv og komplikasjoner med pasienter som blir behandlet ved vanlig legevakt. Dette sammenfaller også godt.

Totalt sett føler vi oss derfor sikre på at pasienten vi diagnostiserer faktisk har ukomplisert urinveisinfeksjon.

For tilgjengelig?

Man kan spørre seg om Nettlegevakt gjennom sin høye tilgjengelighet dermed bidrar til overbehandling.

Hvis det er lang vei til lege og lang ventetid vil kanskje flere se det an lenger og færre ta kontakt. Det kan vi ikke utelukke, men våre undersøkelser viser at vi behandler riktig pasientgruppe. I motsatt retning vil kostnad og usikkerhet ved å ta i bruk en "ny" tjeneste trekke i motsatt retning.

Samtidig er dette etter vår mening en litt ulogisk argumentasjon. Hvor ofte hører vi for eksempel at det er en fordel at sykehus plasseres lengst mulig unna befolkningen. Det viktige etter vårt syn er at de som pasientene som bør ha behandling får det, og ikke de som ikke trenger det.

Antibiotika mot urinveisinfekson?

Et annet spørsmål er om diagnosen ukomplisert urinveisinfeksjon bør behandles med antibiotika da man vet at tilstanden ofte kan gå over av seg selv.

Svaret på dette er at vi forholder oss til offentlige retningslinjer. Foreløpig er antibiotika anbefalt behandling.

I fremtiden vil kanskje dette endre seg. Det var lenge håp om at NSAIDs kunne være en effektiv behandling, men nylig forskning har vist at dette ikke er like bra som antibiotika. Dersom retningslinjene endres vil vi selvfølgelig forholde oss til det.

Økt antibiotikaresistens?

En bekymring som regelmessig kommer opp er om Nettlegevakt bidrar til økt antibiotikaresistens. Dette er en naturlig bekymring vi bak tjenesten også er opptatt av.

Undersøkelser vi har gjort viser at vi treffer riktig pasientgruppe, noe som også er vist i studie på fysisk legevakt (se over).

Når det gjelder forskrevne antibiotika er det slik i Norge at det er 3 antibiotika som er sidestilt i retningslinjer (Selexid, Trimetoprim og Furadantin).

Det er et nasjonalt mål at disse bør veksles mellom disse anbefalte medisinene.

I Norge i dag viser statistikken at for ukomplisert urinveisinfeksjon skrives ut 60% Selexid, 10% Furadantin og 15% Trimetoprim. Det skrives ut nærmere 15% bredsprektret AB (blant annet 7% kinoloner). Sistnevnte vet man er veldig resistensdrivende. Furadantin er lite resistensdrivende, men brukes likevel veldig lite.

Her mener vi Nettlegevakt har et stort fortrinn gjennom å konsekvent følge retningslinjer og tilfeldig valg av et av de tre anbefalte AB. Nettlegevakt skriver heller ikke ut bredsprektret AB. I tillegg brukes det alltid Vent-og-se-resept.

Til sammen mener vi at disse tiltakene bidrar til en bedre og mindre resistensdrivende praksis.

Nettlegevakt har ellers eksistert siden 2014. På den tiden har man sett et år for år gradvis redusert nasjonalt forbruk av antibiotika i Norge.

Urinveisinfeksjon - et samfunnsproblem

Selv om urinveisinfeksjon ofte er forbigående i løpet av en ukes tid er det for mange en svært plagsom tilstand. Behandling er ofte raskt effektiv. Dette har stor verdi for den enkelte som blir raskt bedre og som dermed for eksempel unngår fravær fra arbeid o.l. Urinveisinfeksjon er en tilstand som bør tas på alvor.

Har du som leser dette spørsmål eller kommentarer hører vi gjerne fra deg.